بن بست تنبلی


اکثر ما انسان ها می دانیم که انجام دادن کاری به نفع ما است یعنی اگر آن کار را انجام بدهیم یک ثمره ی نیکو و عالی به ما خواهد رسید اما اکثر اوقات تنبلی می کنیم که بخواهیم آن کار را انجام بدهیم و با اینکه می دانیم که آن کار به نفع ماست و هیچ ضرری انجام دادن آن برای ما ندارد ولی باز هم می خواهیم که آن کار را به تعویق بیندازیم وبگذاریم که روزی دیگر آن کار را انجام بدهیم.